Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Bài tập kế toán thuế tổng hợp : Thuế GTGT , Thuế TNDN , Thuế XNK

 

Tổng hợp bài tập kế toán thuế giá trị gia tăng , thuế TNDN , thuế XNK hướng dẫn giải chi tiết

 

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học viên nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình và tự học ở nhà . Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ tới tất cả các bạn học viên 1 số bài tập kế toán thuế giá trị gia tăng ,thuế thu nhập doanh nghiệp ,thuế xuất nhập khẩu có hướng dẫn lời giải . Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học viên

 

BÀI 1:

- Hãy tính thuế xk, thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp của 1 cty hàng tiêu dùng có số liệu cả năm như sau.

 

I/ sản xuất

- Sản xuất được 670.000 sp A (không thuộc diện chịu thuế TTDB)

II/ tiêu thụ:

1. bán cho cty TM trong nước  200.000 sp với giá chưa thuế GTGT là 600.000 đ/sp

2.  bán cho khu chế xuất 150.000 sp với giá 650.000 đ/sp.

3. xuất khẩu ra nước ngoài 170.000 sp theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng việt nam 814.200 đ/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm 15% giá FOB.

4. xuất cho đại lý bán lẻ 120.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 620.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 20.000 sp, hoaa hồng cho đại lý bán lẻ là 5% giá bán chưa thuế GTGT.

 

III/  các thông tin khác.

1.  Chi phí.

-  tổng chi phí trực tiếp sản xuất cho cả năm là 372.252 (tr)

-  các chi phí khác phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm là.

+ hoa hồng đại lý

+ thuế xuất khẩu

+ phí vận chuyển và bảo hiểm

+ các chi phí khác: 30.194 (tr)

2. thu nhập chịu thuế

-  thu nhập từ tiền cho vay : 600 (tr)

-  thu nhập từ chuyển nhượng tài sản: 1.300 (tr)

3. tổng thuê` GTGT được khấu trừ cho cả năm là 31.193 (tr)

 

Biết rằng:

 cty không có hàng tồn kho đầu kỳ

            thuế suất thuế xuất khẩu: 2%

            thuế suất thuế GTGT: 10%

            thuế sấut thuế TNDN 28%

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

 

1) Bán cho cty thương mại

Doanh thu: 200.000 x 600.000  = 120.000 (tr)

T.GTGT đầu ra: 120.000 x 10% = 12.000 (tr)

2) bán cho khu chế xuất:

            Doanh thu: 150.000 x 650.000 = 97.500 (tr)

            XK: 97.500 x 2% = 1.950 (tr)

2) xuất khẩu ra nước ngoài:

Doanh thu: 170.000 x 814.200 = 138.414 (tr)

XK: 170.000 x (814.200/1,15) x 2% = 2.407,2 (tr)

Phí vận chuyển và bảo hiểm: 170.000 x (814.200/1,15) x 15% = 18.054 (tr)

3) xuất cho đại lý bán lẻ:

doanh thu: 100.000 x 620.000 = 62.000 (tr)

thuế GTGT đầu ra: 62.000 x 10% = 6.200 (tr)

            hoa hồng: 62.000 x 5% = 3.100 (tr)

 

Vậy :

Thuế XK phải nộp: 1.950 (tr) + 2.407,2 (tr) = 4357,2 (tr)

Thuế GTGT phải nộp = G đầu ra – G đầu vào = [12.000 (tr) + 6.200 (tr)] – 31.193 = - 12.993 (tr)

•  thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất.

•   thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí + thu nhập khác

•  doanh thu = 120.000 (tr) + 97.500 (tr) + 138.414 (tr) + 62.000 (tr) = 417,914 (tr)

•  chi phí cho sản xuất 670.000 (sp)

(372.252/670.000) x 620.000 + 3.100 + 4.357,2 + 18.054 + 30.194 = 400177,2 (tr)

Thu nhập khác : 600 + 1.300 = 1.900 (tr)

 

Vậy: thuế TNDN phải nộp = (417,914 – 400.177,2 + 1.900) x 28% = 5.498,024 (tr)

 

BÀI 2:

Xác định thuế xuất khẩu, GTGT và thuế TNDN phải nộp trong năm của một cty với các tài liệu sau:

I/ tình hình sản xuất trong năm: trong năm Dn sản xuất được 120.000 sp A (A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), cty không có hang tồn kho đầu năm.

 

II/ tình hình tiêu thụ trong năm:

1)        trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp theo điều kiện FOB với giá quy ra đồng việt nam là 60.000 đ/sp.

2)        Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 62.000 đ/sp.

3)        Trực tiếp xuất khẩu 30.000 sp theo điều kiện CIF với giá quy ra đồng việt nam là 66.700 đ/sp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 15% giá FOB.

4)        Xuất cho đại lý bán lẻ 20.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng mua chưa có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 5.000sp

 

III/chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

- nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm là 2.010 triệu đồng.

- nguyên vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm là 537,2 triệu đồng.

- tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Định mức  sản phẩm sản xuất là 300sp/lao động/tháng, định mức tiền lương 1.200.000 đ/lao động /tháng.

-  Chi phí ở bộ phận quản lý: 250 triệu đồng.

-  Khấu hao TSCD ở phân xưởng sản xuất: 186 triệu đồng.

-  Các chi phí khác phục vụ sản xuất ở phân xưởng: 396 triệu đồng.

-  Thuế xuất khẩu

-  Chi phí vận tải và bảo hiểm khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm.

-  Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% doanh số bán của đại lý.

IV/ thu nhập chịu thuế khác: 19 triệu đồng.

 

Biết rằng:

-  thuế GTGT đối với sản phẩm DN sản xuất là 10%

- thuế xuất khẩu 2%.

-  Thuế TNDN là 28%.

-   Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 253,5 triệu đồng.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

I/ tình hình sản xuất trong năm: trong năm sản xuất được 120.000 spA

II/ tình hình tiêu thụ trong năm:

1. trực tiếp xuất khẩu:

doanh thu: 10.000sp x 60.000 đ/sp = 600 (triệu đồng)

thuế XK: 10.000sp x 60.000 đ/sp x 2% = 12 (triệu đồng)

 

2.  Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Doanh thu: 40.000 x 62.000 đ/sp = 2.480 (triệu đồng)

Thuế XK: 40.000 x 62.000 đ/sp x 2% = 49,6 (triệu đồng)

 

3.Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: 30.000 x 66.700 đ/sp = 2.001 (triệu đồng)

Thuế XK: 30.000sp x (66.700 đ/sp/115%) x 2% = 34,8 (triệu đồng)

 

4. xuất cho đại lý bán lẻ:

DT: 15.000sp x 55.000 đ/sp = 825 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 825 x 10% = 82,5 (triệu đồng)

 

Vậy:

-  thuế xuất khẩu phải nộp: 12 + 49,6 + 34,8 = 96,4 (triệu đồng)

-  Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu ra: 82,5 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 253,5 (triệu đồng)

Thuế GTGT phải nộp = 82,5 – 253,5 = - 171 (triệu đồng)

-  Thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất

Doanh thu: 600 + 2.480 + 2.001 +825 = 5.906 (triệu đồng)

Chi phí để sản xuất 120.000sp trong:

2.010 + 537,2 + [(1,2/300) x 120.000] +186 + 396 = 3.609,2 (triệu đồng)

Chi phí hợp lý cho 95.000sp tiêu thụ:

[(3.609,2/120.000) x 95.000] + 250 + 96,4 + (30.000 x 0,058 x 15%) + (825% x 5%) =3.505,033 (triệu đồng)

 

Thu nhập khác: 19 (triệu đồng)

Thuế TNDN phải nộp = (5.906 – 3.505,933 + 19) x 28% = 677,33876 (triệu đồng).

 

BÀI 3 : 

 

I/ Tại một công ty sản xuất Z, trong năm sản xuất được 280.000 sp và tiêu thụ như sau:

1) trực tiếp bán lẻ 40.000 sp, giá bán gồm cả thuế GTGT: 71.500 đồng/sp.

2) bán cho cty TM trong nước  90.000 sp với giá bán gồm cả thuế GTGT là 68.200 đ/sp

3)  bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT 63.000 đồng/sp.

4) Bán cho doanh nghiệp chế xuất 30.000 sp. Giá bán : 68.000 đồng/sp

5) Xuất cho đại lý bán lẻ 40.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 72.600 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho 10.000 sp.

6)  Bán cho cty xuất nhập khẩu 30.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT là 64.000 đồng/sp.. trong đó có 1.000 sp không phù hợp quy cách so với hợp đồng, doanh nghiệp phải giảm giá bán 10%.

7) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 sp, gia bán theo điều kiện CIF là 75.000 đồng/sp. phí vận chuyển và bảo hiểm 2.000 đồng/sp.

 

II/ Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm (chưa tính các khoản thuế)

1) nguyên vật liệu chính: xuất kho để sx sp 20.400 kg, giá xuất kho: 200.000 đồng/kg.

2)  nguyên vật liệu phụ và nhiên liệu khác: 1.520 triệu đồng.

3)  tiền lương:

-   Bộ phận trực tiếp sản xuất: định mức tiền lương: 1,5 triệu đồng/lđ/tháng, định mức sx: 150 sp/ld/tháng.

-  Bộ phận quản lý: 352 triệu đồng.

-  Bộ phận bán hàng. 106 triệu đồng

-   Bộ phận phục vụ sản xuất: 200 triệu đồng

4)  KHTSCD: TSCD thuộc bộ phận sản xuất: 2.130 triệu đồng, bộ phận quản lý: 1012 triệu đồng, bộ phận bán hàng: 604 triệu  đồng.

5)   Các chi phí khác:

-   chi nộp thuế xuất khẩu.

-   phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế.

-   chi phí đồng phục cho công nhân sản xuất: 200 triệu đồng

-  trả tiền quầy hàng thuộc bộ phận bán hàng: 105 triệu đồng.

-   trả tiền vay ngân hàng: 1.015 triệu đồng.

-  các chi phí khác còn lại:

•   thuộc bộ phận sản xuất: 920 triệu đồng, trong đó chi phí về  nghiên cứu chống ô nhiễm môi trường bằng nguồn vốn của cơ quan chủ quản của cấp trên: 90 triệu đồng.

•   thuộc bộ phận quản lý: 210 triệu đồng, trong đó nộp phạt do vi phạm hành chính về thuế: 3 triệu đồng.

-  dịch vụ mua vào sử dụng cho bộ phận quản lý: 126,5 triệu đồng

-  thuộc bộ phận bán hàng: 132 triệu đồng.

 

BIẾT RẰNG:

1/ Thuế suấtt thuế XK 2%, TNDN: 28%, GTGT đối với sp 10%, thuế môn bài phải nộp cả năm: 3 triệu đồng.

2/ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho cả năm là: 524 triệu đồng.

3/ thu nhập chịu thuế khác: 12,6 triệu đồng

 

Yêu cầu: tính các thuế mà công ty Z phải nộp trong năm.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI.

 

1) Trực tiếp bán lẻ:

DT: 40.000sp x [71.500 đ/sp/(1 + 10%)] = 2.600 (triệu đông)

Thuế GTGT đầu ra: 2.600 x 10% = 260 (triệu đồng)

 

2) Bán cho các cty thương mại trong nước:

DT: 90.000sp x [68.200 đ/sp/(1 + 10%)] = 5.580 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 5.580 x 10% = 558 (triệu đồng)

 

3) Bán cho siêu thị:

DT 20.000sp x 63.000 đồng/sp = 1.260 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.260 x 10% = 126 (tr đồng)

 

4) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

DT: 30.000 sp x 68.000 đồng/sp = 2.040 (triệu đồng)

Thuế XK: 2.040 x 2% = 40,8 (triệu đồng)

 

5) xuất chho đại lý bán lẻ:

DT: 30.000sp x [72.600 đ/sp/(1 + 10%)] = 1.980 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.980 x 10% = 198 (triệu đồng)

 

6) Bán cho cty xuất nhập khẩu:

DT: (30.000sp x 64.000 đồng/sp) – (1.000sp x 64.000 đ/sp x 10%) = 1.913,6 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.913,6 x 10% = 191,36 (triệu đồng)

 

7) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài:

DT: 20.000sp x 75.000 đồng/sp = 1.500 (tr đồng)

Thuế xuất khẩu: 20.000 sp x 73.000 đ/sp x 2% = 29,2 (tr đồng)

 

Vậy;

-  Thuế XK phải nộp: 40,8 + 29,2 = 70 (triệu đồng)

-  Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu ra = 260 + 558 + 126 + 198 + 191,36 = 1.333,36 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu vào  được khấu trừ: 524 (tr đông)

Thuế GTGT phải nộp = 1.333,36 – 524 = 809,36 (tr đồng)

-  thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất

DT: 2.600 + 5.580 + 1.260 +2.040 + 1.980 + 1.913,6 + 1.500 = 16.873,6 (tr đồng)

 

Chi phí để sản xuất 280.000 sp trong năm:

•          NVL chính: 20.400kg x 200.000 đ/kg = 4.080 (tr đồng)

•          NVl phụ và NL khác : 1.520 (tr đồng)

•          Tiền lương: [(1,5/150) x 280.000] + 200 = 3.000 (tr đồng)

•          Khấu hao tài sản cố định: 2.130 (tr đồng)

•          Chi phí khác: 200 + 920 – 90) = 1.030 (tr đồng)

Chi phí để sản xuất 280.000sp trong năm: 4.080 + 1.520 + 3000 + 2.130 + 1.030 = 11.760 (tr đồng)

Chi phí phí hợp lý cho 260.000 sp tiêu thụ:

[(11.760/280.000) x 260.000] + 352 + 106 +1.012 + 604 + 70 + (20.000sp x 0,002 trd/sp) + 105 + 1.015 + (210 – 3) + 126,5 + 132 + 3 = 14.692,5 (tr đồng)

Thu nhập khác: 12,6 (tr đồng)

 

Thuế TNDN phải nộp = (16.873,6 – 14.692,5 + 12,6) x 28% = 614,236 (tr đồng)

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế - Dạy thực hành kê khai , lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK 

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập kế toán giá thành sản phẩm

Bài tập kế toán máy FAST

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập kế toán thuế tổng hợp Thuế Xuất nhập khẩu , Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế GTGT , Thuế TNDN ... Có hướng dẫn chi tiết

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
19
Tổng số truy cập
5731411
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel