Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 412 - Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

TK 412 TÀI KHOẢN 412

TÀI KHOẢN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN 412

 

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp.

 

ĐỊNH KHOẢN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 333 CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

 

1. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số trường hợp có thể và cần thiết đánh giá lại vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dở dang…

 

2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh vào tài khoản này trong các trường hợp sau:

-         Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;

-         Khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

-         Các trường hợp khác theo quy định (Như khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp...)

 

3. Tài khoản này không phản ánh số chênh lệch đánh giá lại khi đưa tài sản đi góp vốn liên kết, liên doanh hoặc đầu tư vào công ty con, khoản chênh lệch đánh giá lại trong các trường hợp này được phản ánh vào TK 711 – Thu nhập khác (nếu là lãi) hoặc TK 811 – Chi phí khác (nếu là lỗ).

 

4. Giá trị tài sản được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định hoặc Hội đồng định giá tài sản thống nhất xác định.

 

5. Số chênh lệch giá do đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo chính sách tài chính hiện hành.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 412 – CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Bên Nợ:

-         Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;

-         Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.

 

Bên Có:

-         Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;

-         Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:

 

Số dư bên Nợ:

Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

Số dư bên Có:

Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 412 KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

1. Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản và phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản vào sổ kế toán.

a/ Đánh giá lại vật tư, hàng hóa:

- Nếu giá đánh giá lại cao hơn trị giá đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá tăng, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nếu giá đánh giá lại thấp hơn trị giá đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá giảm, ghi:

Nợ TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 156 – Hàng hóa.

b/ Đánh giá lại TSCĐ và bất động sản đầu tư.

 - Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, bất động sản đầu tư:

            + Phần nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh tăng, ghi:

            Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)

            Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Quyền sử dụng đất - Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư; (Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)

    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn điều chỉnh  tăng)

    Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phần giá trị còn lại điều chỉnh tăng).

 

            + Phần nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh giảm, ghi:

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phần giá trị còn lại điều chỉnh giảm)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn điều chỉnh giảm)

                        Có TK 211 - TSCĐ hữu hình; (Phần nguyên giá điều chỉnh giảm)

            Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Quyền sử dụng đất - Phần nguyên giá điều chỉnh giảm)

            Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (Phần nguyên giá điều chỉnh giảm).

 

2. Cuối năm tài chính xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền:

- Nếu Tài khoản 412 có số dư bên Có, và có quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

            Có TK 411 – Nguồn  vốn kinh doanh.

- Nếu Tài khoản 412 có số dư bên Nợ, và có quyết định ghi giảm nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 411 – Nguồn  vốn kinh doanh

Có TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

 

 

Học kế toán thực hành thực tế tại Trung tâm dạy thực hành kế toán Thiên Ưng - Các bạn sẽ được học trên hóa đơn , chứng từ thực tế và thực hành trên các phần mềm kế toán - Học xong làm được việc kế toán ngay

 

http://hanoiketoan.edu.vn/

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu

TK 411 - Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

TK 413 - Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

TK 414 - Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển

TK 415 - Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính

TK 419 - Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ

TK 421 - Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

TK 441 - Tài khoản 441 - Nguồn vốn xây dựng cơ bàn

TK 461 - Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

TK 466 - Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
5
Tổng số truy cập
5731341
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel