Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 315 - Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả

 

TK 315 TÀI KHOẢN 315

TÀI KHOẢN NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ 315

 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả mà chưa trả trong kỳ kế toán năm; số nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ kế toán năm tới và tình hình thanh toán các khoản nợ đó.

Nợ dài hạn đến hạn trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành.

 

ĐỊNH KHOẢN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 315 CẦN TÔN TRỌNG  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

 

1. Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch trả nợ dài hạn, xác định số nợ dài hạn đã đến hạn phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả.

 

2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả, số đã trả, số còn phải trả của nợ dài hạn đến hạn trả theo từng chủ nợ. Nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch (tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch). Bên Nợ TK 315 được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài chính giai đoạn SXKD (kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp SXKD vừa có hoạt động đầu tư XDCB) được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 315 – NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Bên Nợ:

- Số tiền đã thanh toán về nợ dài hạn đến hạn trả;

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại số dư nợ dài hạn có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính.

Bên Có:

- Số nợ dài hạn đến hạn trả phát sinh;

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá lại số dư nợ dài hạn có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính.

Số dư bên Có:

Số nợ còn phải trả của nợ dài hạn đã đến hạn hoặc quá hạn phải trả.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 315 KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

 

1. Cuối niên độ kế toán, xác định số nợ dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 342 - Nợ dài hạn

            Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

 

2. Trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả

            Có các TK 111,112,…

 

3. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ:

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi:

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá)

            Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi:

 Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá)

            Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán).

 

4. Trong giai đoạn trước hoạt động, khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả của hoạt động đầu tư XDCB bằng ngoại tệ:

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi:

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá)

            Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, TK 112, ghi:

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

            Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá)

            Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

 

5. Khi trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tiền thu hồi công nợ hoặc tiền vay mới, ghi:

            Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả

                        Có các TK 131, 138

                        Có TK 311 - Vay ngắn hạn.

 

6- Cuối niên độ kế toán, số dư nợ dài hạn đến hạn trả có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính:

- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

            Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

            Có TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả.

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng tự hào là 1 địa chỉ học kế toán thực hành tin cậy và uy tín của các bạn kế toán viên

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 3 - Nợ phải trả

TK 311 - Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn

TK 331 - Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

TK 333 - Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

TK 334 - Tài khoản 334 - Phải trả người lao động

TK 335 - Tài khoản 335 - Chi phí phải trả

TK 336 - Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ

TK 337 - Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

TK 338 - Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác

TK 3389 - Tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
2
Tổng số truy cập
6016626
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel