Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

NHỮNG CÂU HỎI VỀ VẤN ĐỀ TSCD HỮU HÌNH VÀ CÁCH HẠCH TOÁN

Tổng hợp những câu hỏi cơ bản liên quan đến Tài sản cố định hữu hình Và hướng dẫn cách hạch toán TSCĐ hữu hình , Hướng dẫn trả lời . Các vấn đề về khấu hao tài sản cố định 

 

Các nguyên tắc kế toán cơ bản để hạch toán tài sản cố định là những nguyên tắc nào?

 

Chuẩn mực kế toán số 03 ” Tài sản cố định hữu hình” và chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình” ban hành kèm theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành  và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để hạch toán tài sản cố định như sau:

 

- Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

 

- Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 03 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

 

Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

 

- Loại tài khoàn TSCĐ phản ánh nguyên giá và giá trị hao mòn không những của toàn bộ TSCĐ hiện có thuộc sở hữu của đơn vị hình thành từ các nguồn khác nhau (Nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn vốn vay) mà còn của các TSCĐ đi thuê tài chính .

 

- Kế toán phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

 

- Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,… kế toán phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,… các khoản vốn góp liên doanh) . Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

 

Căn cứ vào quy định của chính sách tài chính và chế độ kế toán hiện hành, tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình được quy định như thế nào?

 

Theo quy định hiện hành (Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003) những tài sản sau đây được coi là tài sản cố định hữu hình:

 

Tư liệu lao động là từng tài sản cố định có kết cấu độc lập, hoặc một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết vói nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được  Những tư liệu lao động nêu trên nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định hữu hình:

 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một các tin cậy:

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên:

- Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

 

Doanh nghiệp cần chú ý một số trường hợp đặc biệt sau:

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ kiên kết với nhau, trong dó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý , sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản trừ mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài san cố định hữu hình độc lập.

- Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình. Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời 04 tiêu chuyển của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

 

Trường hợp nào doanh nghiệp có thể thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình? Khi đó doanh nghiệp phải làm những thủ tục gỉ?

 

Theo quy định của chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp chỉ được thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình trong các trường hợp sau:

- Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước.

- Xây lắp, trang bị thêm cho TSCĐ:

- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực và kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.

- Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ.

Trong các trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình doanh nghiệp đều phải lập biên bản giao nhận TSCĐ và phải thực hiện đúng thủ tục quy định (vd lập Hội đồng giao nhận, hội đồng định giá, hội đồng thanh lý...)  kế toán doanh nghiệp có nhiệm vụ lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán (như Hợp đồng mua bán, hoá đơn, các chứng từ thu chi ...).

 

Trường hợp công trình, hạng mục công trình XDCB hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa được quyết toán vốn đầu tư thì có được ghi tăng TSCĐ và trích khấu hao không?

 

Trường hợp công trình hoặc hạng mục công trình XDCB hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa được duyệt quyết toán vốn đầu tư, thì doanh nghiệp căn cứ vào chi phí đầu tư XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để hạch toán tăng TSCĐ (Nhằm có cơ sở tính và trích khấu hao TSCĐ đưa vào sử dụng) . Sau khi quyết toán vốn đầu tư XDCB được duyệt, nếu có chênh lệch so với giá trị TSCĐ đã tạm tính thì kế toán thực hiện hạch toán điều chỉnh số chênh lệch.

 

TSCĐ thuê hoạt động có được phản ánh trên BCTC của doanh nghiệp đi thuê không?

 

Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp đi thuê không được phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng Cân đối kế toán của đơn vị mình . Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ phản ánh chi phí tiền thuê hoạt động vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê (Trả tiền thuê từng kỳ hay trả trước, trả sau).

 

Tài sản của công ty mới thành lập được hình thành từ việc góp vốn của các cá nhân không có hóa đơn chứng từ thì có được trích khấu hao không? Cần những thủ tục gì?

 

Trường hợp tài sản của công ty mới thành lập được hình thành từ việc góp vốn của các cá nhân không có hóa đơn nhưng đảm bảo các các yêu cầu sau thì được trích khấu hao:

 

- Có biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản định giá TS được xác nhận bởi các thành viên góp vốn và được định giá phù hợp với giá thị trường .

- TSCĐ được sử dụng cho hoạt động SXKD và ghi chép trong sổ kế toán.

Chú ý đối với TSCĐ chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng sang tên cty thì không được trích KH. Hoặc nếu định giá sai thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu định giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định để có căn cứ trích KH.

 

Việc khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp có được tự lựa chọn phương pháp khấu hao không?

 

Trong ba phương pháp trích khấu hao (khấu hao đường thẳng, khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, khấu hao theo sản lượng) , quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng phương pháp khấu hao phù hợp với đặc điểm kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định và chỉ cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cho phép.

 

Trường hợp áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm ; Thiết bị và phương tiện vận tải; Dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản đó.

nguồn :webketoan.vn

 

Mời các bạn xem thêm : Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại kế toán Thiên Ưng

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hỏi về việc Thừa thuế do kê khai sai phải điều chỉnh thế nào?

Viết hóa đơn VAT có bảng kê chi tiết kèm theo

Hỏi về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Thắc mắc về việc Trích khấu hao tài sản cố định

Đất có quyền sử dụng không thời hạn sao không được trích khấu hao ?

HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN VAT

Bảng đăng ký mức tiêu hao nguyên liệu Vật tư

Uu đãi miễn thuế đối với pháp nhân thành lập như thế nào

Hạn cuối ngày nộp thuế vào ngày nghỉ thì thế nào ?

Hóa đơn GTGT xuất sai nhưng chưa giao cho khách phải xử lý ra sao

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
14
Tổng số truy cập
5679730
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel