Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỨC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam và các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung . Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam bao gồm 30 chuẩn mực ( 26 chuẩn mực là chính xác ). Các chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các chuẩn mực kế toán hiện hành nhằm:

 

- Hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

- Đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

- Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

- Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

 

- Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

- Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 

HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM :

 

Chuẩn mực kế toán số 01 Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán số 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực kế toán số 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 11 Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực kế toán số 16 Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán số 17 Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán số 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực kế toán số 19 Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán số 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực kế toán số 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán số 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực kế toán số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán số 26 Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán số 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 30 Lãi trên cổ phiếu

 

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán viêt nam đầy đủ nhất , chính xác nhất . Các bạn có thể tải về tại đây :

 

DOWNLOAD

 

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ thực tế và phần mềm kế toán máy - Dạy thực hành kê khai thuế , lập báo cáo thuế , lên sổ sách , lập báo cáo tài chính cuối năm

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01 CHUẨN MỰC CHUNG

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
12
Tổng số truy cập
5639939
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel