Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ

 
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.
 
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 
- Thuế GTGT đầu vào bằng (=) Tổng số thuế GTGT ghi trên Hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 

Cách định khoản hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 
I. Hạch toán ở đơn vị cấp dưới
 
 1. Khi đơn vị cấp dưới nhận được vốn do Tổng công ty, công ty giao xuống, ghi:
            Nợ các TK 111, 112, 211,...
                        Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
 
2. Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có các TK 111, 112,...
 
3. Căn cứ vào thông báo hoặc chứng từ xác nhận của đơn vị cấp trên về số được chia các quỹ doanh nghiệp, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có các TK 414, 415, 431,...
 
4. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được cấp trên chấp nhận cấp bù, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.
 
5. Phải thu đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi:
            Nợ các TK 111, 112, 152, 153,...
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
 
7. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:
            Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
 
II. Hạch toán ở đơn vị cấp trên
 
1. Khi đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực
thuộc)
                        Có các TK 111, 112,...
 
2. Trường hợp đơn vị cấp trên giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc bằng tài sản cố định, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (Giá trị còn lại của TSCĐ) (1361)
            Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn của TSCĐ)
                        Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
 
3. Trường hợp các đơn vị trực thuộc nhận vốn kinh doanh trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của đơn vị cấp trên. Khi đơn vị trực thuộc thực nhận vốn, đơn vị cấp trên ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
                        Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
           
4. Căn cứ vào báo cáo đơn vị trực thuộc nộp lên về số vốn kinh doanh tăng do mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
                        Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
           
5. Cuối kỳ, căn cứ phê duyệt của đơn vị cấp trên về báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc, kế toán đơn vị cấp trên ghi số vốn kinh doanh được bổ sung từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong kỳ của đơn vị trực thuộc, ghi:
 
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
                        Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
           
6. Khi đơn vị cấp trên cấp kinh phí sự nghiệp, dự án cho đơn vị cấp dưới, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có các TK 111, 112, 461,...
           
Trường hợp rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Có TK 008 – “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).
           
7. Trường hợp đơn vị trực thuộc phải hoàn lại vốn kinh doanh cho đơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do đơn vị trực thuộc nộp lên, ghi:
            Nợ các TK 111, 112,....
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).
           
8. Căn cứ vào báo cáo của đơn vị trực thuộc về số vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc đã nộp Ngân sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của cấp trên, ghi:
            Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).     
   
9. Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở các đơn vị cấp dưới, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.
           
10.  Khoản phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho đơn vị cấp trên về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
                        Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
                        Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
                        Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
           
11. Khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên về nộp tiền lãi kinh doanh, nộp về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
            Nợ các TK 111, 112,...
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
           
12. Khi chi hộ, trả hộ các khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
                        Có các TK 111, 112,....
           
13. Khi thực nhận được tiền của đơn vị cấp dưới chuyển trả về các khoản đã chi hộ, trả hộ, ghi:
            Nợ các TK 111, 112,...
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
           
14. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:
            Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
                        Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
           
           
15. Phải thu đơn vị cấp dưới về kinh phí quản lý phải nộp cấp trên, ghi:
            Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết
loại doanh thu lớn nhất).
 
 
Nếu bạn muốn làm kế toán thực tế hãy tham khảo : Khóa học hực hành kế toán tổng hợp thực tế
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp

Cách định khoản hạch toán chiết khấu thương mại

Cách nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh

HẠCH TOÁN KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

ĐỊNH KHOẢN HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO VÀO CÔNG TY CON

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Hướng dẫn cách Phẩn bổ và Hạch toán Công cụ Dụng cụ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KHẤU HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
26
Tổng số truy cập
5434908
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel