Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

 

Đầu tư dài hạn khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),… và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn trên 1 năm

 

Hướng dẫn cách hạch toán đầu tư dài hạn khác tk 228

 

1. Khi cho đơn vị khác vay vốn có thời hạn thu hồi trên một năm, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2288)

                        Có các TK 111, 112, …                 

 

2. Định kỳ, tính toán, xác định số lãi cho vay được nhận trong kỳ theo khế ước vay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,… (Nếu thu tiền ngay)

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Nếu chưa nhận được tiền ngay)

           Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chi tiết lãi cho vay vốn).

 

3. Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ, ghi:

            Nợ các TK 111, 112,... (Nếu thu tiền ngay)

                        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.                      

 

4. Thu hồi số vốn gốc và lãi cho vay, ghi:

            Nợ các TK 111, 112,… (Số tiền gốc và lãi cho vay)

                        Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc) (2288)

                         Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi).                      

 

5. Khi mua trái phiếu của một đơn vị khác với thời hạn trái phiếu trên một năm, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

                        Có các TK 111, 112,…         

 

6. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:

 

6.1. Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

                        Có các TK 111, 112,… (Số tiền thực chi)

                        Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi nhận trước).                

 

6.2. Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

            Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

                        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

 

7. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:

7.1. Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

            Có các TK 111, 112,...

 

7.2. Định kỳ ghi doanh thu tiền lãi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu đã thu tiền)

Nợ TK 138- Phải thu khác (Nếu chưa thu tiền)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

 

8. Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

- Khi trả tiền mua trái phiếu ghi như nghiệp vụ 7.1.

- Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

 

- Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

            Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282)

            Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (Số lãi của các kỳ trước)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi kỳ đáo hạn).          

 

9. Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

           Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2282).

 

10. Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn nhưng chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Ghi theo giá gốc khoản đầu tư + Chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, như chi phí môi giới,...) (2281, 2288)

            Có các TK 111, 112, 331,...

 

11. Khi doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản vào một doanh nghiệp khác nhưng chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và không có quyền đồng kiểm soát, thì căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2288)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ)

                        Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,...

                         Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ).

 

12. Khi doanh nghiệp quyết định bổ sung vốn đầu tư từ cổ tức hoặc lợi nhuận được chia, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

 

13. Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến không còn quyền kiểm soát hoặc không còn quyền đồng kiểm soát hoặc không còn ảnh hưởng đáng kể, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)

            Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con

            Có TK 222 - Vốn góp liên doanh

            Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết.

 

14. Bán cổ phiếu, hoặc thanh lý phần vốn góp đầu tư dài hạn khác:

- Trường hợp bán, thanh lý có lãi, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

          Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giá bán lớn hơn  giá gốc).

 

- Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá gốc)

            Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).

 

15. Khi nhà đầu tư góp thêm vốn vào liên doanh và trở thành một bên góp vốn có quyền đồng kiểm soát trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh

            Có các TK 111, 112,… (Số tiền đầu tư thêm)

            Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2288).

 

16. Khi nhà đầu tư góp thêm vốn và trở thành công ty mẹ hoặc có ảnh hưởng đáng kể, ghi:

Nợ TK 221- Đầu tư vào công ty con, hoặc

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

            Có các TK 111, 112,… (Số tiền đầu tư thêm)

            Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (2281, 2288).

 

 

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp thực tế - > Lớp học kế toán thực hành tổng hợp thực tế

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp

Cách định khoản hạch toán chiết khấu thương mại

Cách nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh

HẠCH TOÁN KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

ĐỊNH KHOẢN HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO VÀO CÔNG TY CON

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Hướng dẫn cách Phẩn bổ và Hạch toán Công cụ Dụng cụ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KHẤU HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
5
Tổng số truy cập
6016623
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel