Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

 

1 SỐ BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ LỜI GIẢI

 

Bài 1 : Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu:

 

1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn đầu tư XDCB đài thọ.

2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là: 2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ theo nguyên giá.

3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi đài thọ.

4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ GTGT có giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ.

 

Yêu cầu:

- Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

- Hãy xác định các chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ trên.

 

Bài giải

1. Ngày 08/05

Nợ TK 211: 50.000.000

Nợ TK 133: 5.000.000

           Có TK 331: 55.000.000

Nợ TK 211: 200.000

Nợ TK 133: 10.000

              Có TK 111: 210.000

Nợ TK 441: 50.200.000

              Có TK 411: 50.200.000

 

2. Ngày 18/05

Nợ TK 211: 60.000.000

Nợ TK 133: 6.000.000

         Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 211: 2.200.000

Nợ TK 133: 300.000

         Có TK 331: 2.500.000

Nợ TK 414: 62.200.000

      Có TK 411: 62.200.000

 

3. Ngày 20/05

Nợ TK 211: 22.000.000

         Có TK 111: 22.000.000

Nợ TK 211: 210.000

         Có TK 111: 210.000

Nợ TK 4312: 22.210.000

         Có TK 4313: 22.210.000

 

4. Ngày 25/05

Nợ TK 211: 150.000.000

Nợ TK 133: 15.000.000

        Có TK 331: 165.000.000

Nợ TK 211: 1.500.000

        Có TK 3339: 1.500.000

Nợ TK 3339: 1.500.000

         Có TK 111: 1.500.000

Nợ TK 331: 165.000.000

        Có TK 341: 165.000.000

 

Bài 2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có tài liệu sau:

Số dư đầu tháng    : TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng    :

 

1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây dựng nhà kho A.

2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.

3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% chi phí thực tế, 5% vượt mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000đ.

 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên.

 

Bài giải

 

1. Ngày 16/07

Nợ TK 2412: 55.000.000

           Có TK 152:  50.000.000

          Có TK 153: 5.000.000

 

2. Ngày 18/07

Nợ TK 2412: 10.000.000

    Có TK 111:  10.000.000

 

3. Ngày 22/07

Nợ TK 2412: 60.000.000

Nợ TK 133: 6.000.000

        Có TK 331: 66.000.000

 

Nợ TK 211: 361.950.000  = 381.000.000 x 95%

Nợ TK 632: 19.050.000 = 381.000.000 x 5%

             Có TK 2412: 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000

Nợ TK 441: 361.950.000

       Có TK 411: 361.950.000

 

4. Ngày 26/07

Nợ TK 2135: 80.000.000

         Có TK 112: 80.000.000

 

Bài 3: Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:

 

1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.

Chi phí thanh lý gồm:

- Lương: 2.000.000đ

- Trích theo lương: 380.000đ

- Công cụ dụng cụ: 420.000đ

- Tiền mặt: 600.000đ

Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.

 

2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán 500.000đ trả bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế 5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt.

3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ 1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.

 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

 

Bài giải

1. Ngày 15/06

Nợ TK 214: 152.000.000

Nợ TK 811: 6.400.000

    Có TK 211: 158.400.000

Nợ TK 811: 3.400.000

     Có TK 334: 2.000.000

    Có TK 338: 380.000

    Có TK 153: 420.000

    Có TK 111: 600.000

Nợ TK 111: 1.800.000

    Có TK 711: 1.800.000

 

2. Ngày 25/06

Nợ TK 214: 6.000.000

Nợ TK 811: 18.000.000

    Có TK 211: 24.000.000

Nợ TK 811: 500.000

    Có TK 111: 500.000

Nợ TK 111: 6.380.000

     Có TK 333: 580.000

    Có TK 711: 5.800.000

3. Ngày 26/06

Nợ TK 211: 296.000.000

Nợ TK 133: 29.600.000

     Có TK 112: 325.600.000

Nợ TK 211: 1.000.000

     Có TK 3339: 1.000.000

Nợ TK 3339: 1.000.000

     Có TK 141: 1.000.000

Nợ TK 211: 3.000.000

     Có TK 111: 3.000.000

 

Bài 4: Tiếp theo bài 3. với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định khoản nghiệp vụ trích khấu hao.

Tài liệu bổ sung   :

- Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

- Mức khấu hao trung bình 1 tháng của TSCĐ hiện có đầu tháng 6 là 32.500.000đ phân bổ cho:

• Bộ phận bán hàng: 22.500.000đ

• Bộ phận QLDN: 10.000.000đ

 

Bài giải

 

Nghiệp vụ 1 của ngày 15/06:

Mức khấu hao trích hàng tháng của nhà kho 158.400.000 / 12 x 12 = 1.100.000

Mức khấu hao của ngày 16 không sử dụng ( 15/06 - 30/06 ) = ( 1.100.000 / 30 ) x 16 = 586.670đ

Nghiệp vụ 2 của ngày 25/06:

Mức khấu hao trích hàng tháng của thiết bị = 24.000.000 / ( 2 x 12 ) = 1.000.000

Mức khấu hao của ngày 6 không sử dụng ( 25/06 - 30/06 ) = ( 1.000.000 / 30 ) x 6 = 200.000 đ

Nghiệp vụ 3 của ngày 26/06:

Tổng nguyên giá của chiếc xe hơi = 296.000.000 + 1.000.000 + 3.000.000 = 300.000.000đ

Mức khấu hao trích hàng tháng của xe hơi = 300.000.000 / ( 5 x 12 ) = 5.000.000đ

Mức khấu hao của 5 ngày sử dụng (26/06 – 30/06 ) = 5.000.000 / ( 30x5 ) = 833.330đ

 

Tổng mức trích khấu hao của tháng 06:

32.546.660đ = 32.500.000 – 586.670 – 200.000 + 833.330

 

Trong đó:

Bộ phận bán hàng: 22.300.000đ = 22.500.000 – 200.000

Bộ phận QLDN: 10.246.660đ = 10.000.000 – 586.670 + 833.330

Định khoản:

Nợ TK 641: 22.300.000

Nợ TK 642: 10.246.660

      Có TK 214: 32.546.660

 

Bài 5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:

Số dư đầu tháng    : TK 335: 40.000.000đ (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX)

TK 2413: 10.000.000đ (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)

 

Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Xuất công cụ (loại phân bổ 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 400.000đ

2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, chi phí sửa chữa bao gồm:

- Xuất phụ tùng thay thế: 14.000.000đ

- Tiền mặt: 200.000đ

- Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%)

TSCĐ X đã sửa chữa xong, bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh theo đúng quy định.

 

3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa bao gồm:

- Mua ngoài chưa trả tiền một số chi tiết để thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.

- Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.

- Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ làm 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

 

4. Sửa chữa nâng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho người nhận thầu 66.000.000đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng công việc sửa chữa đã xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ.

5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.

 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

 

Bài giải

1.

 Nợ TK 627: 400.000

    Có TK 153: 400.000

2.

Nợ TK 2413: 14.000.000

    Có TK 152: 14.000.000

Nợ TK 2413: 200.000

    Có TK 111: 200.000

Nợ TK 2413: 15.000.000

Nợ TK 133: 1.500.000

 

   Có TK 331: 16.500.000

Nợ TK 335: 39.200.000

     Có TK 2413: 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

Nợ TK 335: 800.000 = 40.000.000 – 39.200.000

     Có TK 627: 800.000

3.

Nợ TK 2413: 8.000.000

Nợ TK 133: 800.000

        Có TK 331: 8.800.000

 

Nợ TK 2413: 1.600.000

Nợ TK 133: 160.000

          Có TK 331: 1.760.000

 

Nợ TK 142: 9.600.000

Có TK 2413: 9.600.000 = 8.000.000 + 1.600.000

 

Nợ TK 641: 2.400.000

Có TK 142: 2.400.000 = 9.600.000 / 4

4.

Nợ TK 2413: 60.000.000

Nợ TK 133: 6.000.000

    Có TK 331: 66.000.000

Nợ TK 211: 60.000.000

    Có TK 2413: 60.000.000

5.

Nợ TK 1381: 15.000.000

Nợ TK 214: 3.000.000

   Có TK 211: 18.000.000

 

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy thực hành trên 100% chứng từ thực tế và phần mềm kế toán máy

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập kế toán giá thành sản phẩm

Bài tập kế toán máy FAST

Bài tập kế toán thuế tổng hợp Thuế Xuất nhập khẩu , Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế GTGT , Thuế TNDN ... Có hướng dẫn chi tiết

Bài tập kế toán thuế tổng hợp : Thuế GTGT , Thuế TNDN , Thuế XNK

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
80
Tổng số truy cập
5620500
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel