Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Bài tập kế toán giá thành sản phẩm

 

    BÀI TẬP KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

Hanoiketoan.edu.vn . Xin tổng hợp và chia sẻ tới tất cả các bạn học viên , sinh viên Các dạng bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm . Hy vọng sẽ giúp đỡ các bạn nâng cao được nghiệp vụ của mình

 

Các bài tập kế toán giá thành sản phẩm sau đây đều áp dụng đối với các DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và HT hàng tồn kho theo phương pháp KKTX

 

BÀI SỐ 1 :

- Một DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Giá thành tính theo phương pháp trực tiếp. Các NVPS trong một định kỳ SXKD như sau :

 

Ngày 1/7/2006 :

     * Tồn kho NVL chính   : 4.000 Kg x 1.200 đ = 4.800.000 đ

     * Tồn kho VL phụ         : 2.000 Kg x 1.000 đ = 2.000.000 đ

 

Trong tháng 7/2006 có các nhiệm vụ phát sinh như sau :

1/ Nhập kho trong tháng 7/2006, tiền chưa thanh toán :

     * NVL chính    : 16.000 Kg x 1.350 đ = 21.600.000 đ

     * VL phụ         :   2.000 Kg x 1.200 đ =   2.400.000 đ

     * Thuế GTGT 10%

 

2/ Xuất kho để sản xuất :

     - Cho sản phẩm A :     * NVL chính  : 12.000 Kg

                                      * VL phụ         :  1.500 Kg

     - Cho sản phẩm B :     * NVL chính  :  5.000 Kg

                                      * VL phụ         :  1.100 Kg

 

3/ Trong tháng 7/2006 DN sản xuất hoàn thành được :

     - 2.000 sản phẩm A, đơn giá trả công cho 1 sản phẩm A là 4.000 đ

     - 2.500 sản phẩm B, đơn giá trả công cho 1 sản phẩm B là 1.600 đ

     - Bảo hiểm xã hội , BHYT, KPCĐ trích 19% (tính vào chi phí)

 

4/ Các chi phí thuộc chi phí sản xuất chung phát sinh trong tháng như sau :

     - Tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng: 1.500.000 đ

     - Trích BHXH, BHYT & KPCĐ 19%                  :    285.000 đ

     - Khấu hao TSCĐ                                           : 1.200.000 đ

     - Phân bổ công cụ, dụng cụ (nhiều lần)         :    600.000 đ

     - Sử dụng vật liệu                                          :    400.000 đ

     - Tiền điện nước phải trả                               : 1.155.000 đ

     - Chi phí sửa chữa MMTB trả tiền mặt           :    650.000 đ

     - Chi phí bảo hộ lao động trả chuyển khoản :    750.000 đ

     - Tiền thuê TSCĐ tạm ứng trả                       :    600.000 đ

 

Yêu cầu : Lập ĐK các NVPS cho đến khi nhập kho thành phẩm. Biết rằng :

  

* DN phân bổ chi phí sản xuất chung cho 2 loại sản phẩm A và B theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất.

* VL chính và VL phụ xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

* Sản phẩm A : dở dang đầu kỳ 500.000 đ; dở dang cuối kỳ 6.270.000 đ

* Sản phẩm B : dở dang đầu kỳ 2.650.000 đ; dở dang cuối kỳ 5.600.000 đ

_____________________________________

 

BÀI SỐ 2 :

- Một DN sản xuất 3 loại sản phẩm A, B và C. Phương pháp tính giá thành là phương pháp trực tiếp. Có các số liệu đầu kỳ SXKD như sau :

     - Tồn kho NVL chính 2.000 Kg, tổng trị giá    : 1.400.000 đ

     - Tồn kho VL phụ 1.600 Kg, tổng trị giá          :    320.000 đ

     - Tồn kho nhiên liệu 600 Kg, tổng trị giá         :    576.000 đ

 

     - Sản phẩm dở dang :

          * Sản phẩm A tổng trị giá                       : 1.600.000 đ

          * Sản phẩm B tổng trị giá                       :   800.000 đ

          * Sản phẩm C tổng trị giá                       :   360.000 đ

 

1/ Các hóa đơn nhập vật liệu trong kỳ gồm cả thuế GTGT 5% (Tiền chưa thanh toán)

     - NVL chính 18.000 Kg, tổng trị giá   : 15.288.000 đ

     - VL phụ 8.000 Kg, tổng trị giá     :   2.083.200 đ

     - Nhiên liệu 3.000 Kg, tổng trị giá :   3.780.000 đ

     - Phụ tùng, tổng trị giá                    :   1.680.000 đ

     - Công cụ, dụng cụ, tổng trị giá         :   1.722.000 đ

 

2/ Các phiếu xuất kho vật liệu dùng cho việc sản xuất sản phẩm :

     - NVL chính : 15.000 Kg, trong đó sử dụng cho :

          * Sản phẩm A         : 7.000 Kg

          * Sản phẩm B         : 5.000 Kg

          * Sản phẩm C         : 3.000 Kg

     - VL phụ : 5.900 Kg, trong đó sử dụng cho :

          * Sản phẩm A         : 2.400 Kg

          * Sản phẩm B         : 2.500 Kg

          * Sản phẩm C         : 1.000 Kg

     - Nhiên liệu : 3.200 Kg, trong đó sử dụng cho :

          * Sản phẩm A         : 1.200 Kg

          * Sản phẩm B         :   800 Kg

          * Sản phẩm C         : 1.200 Kg

 

3/ Tiền lương trực tiếp phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm A là 2.800.000 đ, sản phẩm B là 1.200.000 đ, sản phẩm C là 1.000.000 đ. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo chế độ hiện hành.

 

4/ Các phiếu xuất kho dùng cho công tác quản lý phân xưởng :

     - VL phụ         : 200 Kg

     - Nhiên liệu     : 100 Kg

 

5/ Các phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ và phụ tùng đưa vào chi phí trả trước (chờ phân bổ) dùng cho công tác quản lý phân xưởng, phân bổ làm 3 kỳ :

     - Phụ tùng                     : 1.200.000 đ

     - Công cụ, dụng cụ :    900.000 đ

 

6/ Các chi phí khác thuộc chi phí sản xuất chung :

     - Chi phí sưả chữa thường xuyên MMTB qua TK 331     :    840.000 đ

     - Tiền thuê MMTB tạm ứng trả                                       :    700.000 đ

     - Tiền điện nước sản xuất qua TK 331                           : 2.400.000 đ     

     - Tiền điện thoại tại các PX trả chuyển khoản                :    462.000 đ

     - Chi phí bảo hộ lao động trả tiền mặt                            :    544.000 đ

     - Tiền luơng phải trả cho nhân viên quản lý PX              : 1.000.000 đ

     - Trích BHXH 19%                                                           :    190.000 đ

 

7/ Trong kỳ sản xuất kinh doanh, DN đã SX hoàn thành 6.000 sản phẩm A, 4.000 sản phẩm B vàø 2.000 sản phẩm C.

 

8/ Tài liệu bổ sung :

     - Giá xuất kho VL được tính theo phương pháp bình quân gia quyền

     - Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đã đánh giá được cho sản phẩm A là 1.406.000 đ, sản phẩm B là 1.426.000 đ và sản phẩm C là 976.000 đ

     - DN phân bổ chi phí sản xuất chung cho 3 loại sản phẩm A, B và C theo tiền lương công nhân sản xuất.

 

Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản tất cả các nghiệp vụ phát sinh cho đến khi nhập kho thành phẩm.

_____________________

 

BÀI SỐ 3 :  

- Doanh nghiệp X tính giá trị sản phẩm dở dang theo giá trị nguyên vật liệu trực tiếp đã tiêu hao cho sản phẩm và có các số liệu sau đây :

1/ Giá trị sản phẩm dở dang ngày 31/3/2006 : 864.000 đ

2/ Chi phí phát sinh trong tháng 4/2006 :

     - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 4.032.000 đ

     - Chi phí nhân công trực tiếp        : 1.478.400 đ

     - Chi phí sản xuất chung              :    633.600 đ

                                                 S  : 6.144.000 đ

- Cuối tháng 4/2006 hoàn thành 800 sản phẩm và còn lại 160 SP dở dang.

 

3/ Chi phí phát sinh trong tháng 5/2006 :

     - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 5.364.000 đ

     - Chi phí nhân công trực tiếp        : 1.578.200 đ

     - Chi phí sản xuất chung              :    754.600 đ

                                                   S : 7.696.800 đ

- Cuối tháng 5/2006 hoàn thành 900 sản phẩm và còn lại 300 SP dở dang.

 

Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản nhập kho thành phẩm tháng 4/2006 và tháng 5/2006.

_____________________________________

 

BÀI SỐ 4 :

- Doanh nghiệp Y tính giá trị sản phẩm dở dang theo phương pháp quy đổi ra thành phẩm (ước lượng sản phẩm tương đương) và có các số liệu sau

1/ Chi phí SX dở dang đầu tháng 5/2006 là 1.510.000 đ, được phân tích như sau :

     - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :    720.000 đ

- Chi phí nhân công trực tiếp              :    460.000 đ

- Chi phí sản xuất chung                     :    330.000 đ

 

2/ Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 5/2006 :

     - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 4.320.000 đ

- Chi phí nhân công trực tiếp              : 2.600.000 đ

- Chi phí sản xuất chung                     : 1.200.000 đ

                                                               8.120.000 đ

     - Cuối tháng 5/2006 sản xuất hoàn thành được 1.500 SP và còn lại 600 sản phẩm dở dang có mức độ hoàn thành 50%.

 

3/ Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 6/2006 :

     - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 5.190.000 đ

- Chi phí nhân công trực tiếp              : 2.490.000 đ

- Chi phí sản xuất chung                     : 1.645.000 đ

                                                              9.325.000 đ

     - Cuối tháng 6/2006 sản xuất hoàn thành được 1.600 SP và còn lại 1.000 sản phẩm dở dang có mức độ hoàn thành 40%.

 

Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản nhập kho thành phẩm tháng 5/2006 và tháng 6/2006.

_____________________________________

 

BÀI SỐ 5 :

- Trong kỳ có tài liệu về tình hình SX sản phẩm A tại 1DN như sau :

I- Tình hình đầu tháng : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang : 9.900.000 đ (đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính)

 

II- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng :

1/ Xuất vật liệu chính để trực tiếp sản xuất sản phẩm 400.000.000 đ, để góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty H là 100.000.000 đ, giá trị vốn góp thỏa thuận 120.000.000 đ.

2/ Xuất vật liệu phụ để trực tiếp sản xuất sản phẩm 25.000.000 đ, để bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất 4.006.000 đ.

3/ Trích khấu hao TSCĐ trong tháng ở phân xưởng sản xuất là 17.400.000

4/ Tính ra số tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp SX là 41.400.000 đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 5.000.000 đ. Trích các khoản theo lương với tỷ lệ 19% tính vào chi phí.

5/ Điện mua ngoài sử dụng ở bộ phận sản xuất theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là 15.400.000 đ. (Qua TK 331)

6/ Bộ phận SX báo hỏng số công cụ lao động xuất dùng trước đây theo phương pháp phân bổ 50%. Giá thực tế của số công cụ báo hỏng là 16.000.000 đ, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho 500.000 đ.

7/ Xuất công cụ lao động thuộc loại phân bổ 1 lần dùng vào sản xuất kinh doanh trị giá 10.000.000 đ.

8/ Giá trị vật liệu chính sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 10.000.000 đ, giá trị vật liệu phụ sử dụng không hết để tại phân xưởng 1.000.000 đ.

9/ Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất nhập kho trị giá 1.927.000 đ

10/ Nhập kho 2.003 sản phẩm A, còn lại 577 sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí vật liệu chính.

 

Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. Lập bảng giá thành sản phẩm

_____________________________________

 

BÀI SỐ 6 :

- Trong kỳ có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm M tại một DN như sau :

 

 I- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ : 30.505.000 đ. Trong đó bao gồm 3 khoản mục chi phí như sau :

          - Chi phí nguyên VL trực tiếp : 25.000.000 đ

          - Chi phí nhân công trực tiếp :  2.985.000 đ

          - Chi phí sản xuất chung        :  2.520.000 đ

 

II- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :

1/ Xuất kho vật liệu chính để chế tạo sản phẩm 450.000.000 đ

2/ Xuất vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm 19.790.000 đ, phục vụ cho sản xuất 5.000.000 đ.

3/ Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 60.000.000 đ, nhân viên quản lý PX 5.000.000 đ.

4/ Trích các khoản theo lương với tỷ lệ 19% tính vào chi phí.

5/ Chi phí điện mua ngoài phục vụ cho SX ở PX theo giá gồm cả thuế GTGT 10% là 8.800.000 đ. (Qua TK 331)

6/ Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng 20.850.000 đ.

7/ Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ xuất dùng trước đây thuộc loại phân bổ 2 lần : giá thực tế của số công cụ này là 12.000.000 đ, phế liệu thu hồi bán thu tiền mặt 500.000 đ.

8/ Trích trước chi phí sửa chữa thiết bị sản xuất theo dự toán 3.000.000 đ.

9/ Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 5% trên tiền lương thực tế phải trả.

10/ Cuối kỳ phân xưởng sản xuất báo cáo số vật liệu chính sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 4.000.000 đ. Hoàn thành nhập kho 40.500 sản phẩm M, còn lại 9.500 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 60% được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương

 

Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. Lập bảng giá thành sản phẩm

______________________________

 

BÀI SỐ 7 :

- Tại 1 DN có tình hình trên số liệu kế toán như sau :

A- Số dư đầu kỳ của TK :

          * TK 154 :  15.492.200 đ . Trong đó :

          - 154 (A) :   9.024.200 đ (đánh giá theo ước lượng SP tương đương)

               + Chi phí NVL trực tiếp       :  5.464.000 đ

                   + Chi phí nhân công trực tiếp   :  2.782.500 đ

                   + Chi phí sản xuất chung           :     777.700 đ

          - 154 (B) :  6.468.000 đ (đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp)

 

B- Các nghiệp vụ liên quan đến SX phát sinh trong tháng :

1/ Xuất NVL chính theo giá thực tế 47.850.000 đ để  SX 160 SP.A và 350 SP.B với định mức chi phí 1 SP.A là 90.000 đ, 1 SP.B là 50.000 đ

2/ Xuất VL phụ theo giá thực tế dùng để SX 2 loại SP nói trên là 1.914.000 đ, phân bổ cho mỗi loại SP theo giá trị NVL chính xuất dùng trong kỳ

3/ Trích khấu hao TSCĐ trong tháng là 2.800.000 đ, phân bổ cho các đối tượng sử dụng như sau : TSCĐ  ở PX sản xuất chiếm  70%, TSCĐ dùng chung toàn DN chiếm 20%, TSCĐ sử dụng ở bộ phận bán hàng chiếm 10%

4/ Tiền điện phải trả cho C/Ty điện lực trong tháng được phân bổ cho PX sản xuất là 5.418.000 đ, cho QLDN 640.000 đ, cho bộ phận bán hàng 270.000 đ

5/ Tiền lương phải trả trong tháng phân bổ cho CN trực tiếp sản xuất SP.A là 14.000.000 đ, sản xuất SP.B là 11.000 000 đ, cho quản lý phân xưởng là 4.800.000 đ, cho QLDN là 6.000.000 đ, cho nhân viên bán hàng là 5.000.000 đ. Trích BHXH, KPCĐ và BHYT theo chế độ hiện hành

6/ Cuối tháng kết chuyển chi phí NVL trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp để tính giá thành SP, Chi phí SX chung được phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp. DN đã hoàn thành sản xuất như sau : nhập kho 150 SP.A, số lượng SP dở dang còn lại (10) hoàn thành với mức độ 40%. Nhập kho 300 SP.B, số lượng SPDD còn lại (50) được đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp.

 

Yêu Cầu : Tính toán và ĐK các NV trên. Lập bảng tính giá thành 2 loại SP

_____________________________________

 

BÀI SỐ 8 :

- Một DN có quy trình công nghệ giản đơn, cùng quy trình công nghệ sản xuất thu được 3 loại SP chính là A,B,C và 1 loại SP phụ là sản phẩm D. Phương pháp tính giá thành là phương pháp hệ số. Đối tượng hạch toán chi phí là quy trình công nghệ. Kết  quả tính giá thành là sản phẩm chính. Trong tháng phòng kế toán của DN có tài liệu như sau :

 

1/ Trích thẻ HT chi tiết chi phí SX trong tháng (số liệu kết chuyển qua 154) :

       * Chi phí NVL trực tiếp            :   8.700.000 đ

       * Chi phí nhân công trực tiếp :   2.100.000 đ

       * Chi phí sản xuất chung        :   1.800.000 đ

                                Tổng cộng     : 12.600.000 đ

 

2/ Báo cáo của PXSX : Nhập kho 500 SP.A; 458 SP.B; 420 SP.C và 50 SP.D

3/ Tài liệu bổ sung :

- Hệ số tính giá thành của SP.A là 1,2; của SP.B là 1 và của SP.C là 1,1. Giá bán được duyệt của 1 SP.D là 3.360 đ, lãi định mức bằng 10% giá bán.

- Chi phí SX dở dang đầu và cuối tháng như sau :

  Khoản   Mục  Chi Phí DD   đầu tháng  Chi phí DD   cuối tháng
  - NVL  trực tiếp 800.000      506.900
 - Nhân công trực tiếp 300.000 220.700  
 Cộng  1.100.000  727.600  

 

Yêu Cầu : - Tính toán và phản ánh vào TK tình hình trên

                   - Lập bảng tính giá thành SP.A, SP.B và SP.C

_____________________________________

 

 

BÀI SỐ 9 :

- Một DN có quy trình công nghệ sản xuất ra nhiều loại sản phẩm có quy cách khác nhau tạo thành các nhóm sản phẩm cùng loại. Đối tượng hạch toán chi phí là nhóm sản phẩm. Kết quả tính giá thành là từng  quy cách  sản phẩm trong nhóm. Trong tháng có tài liệu về SX nhóm SP.X như sau :

 

1/ Trích sổ hạch toán chi tiết chi phí SX của nhóm SP.X :

     * Chi phí NVL trực tiếp          :  4.700.000 đ

* Chi phí nhân công trực tiếp    :  1.500.000 đ

     * Chi phí sản xuất chung      :  1.400.000 đ

                             Tổng cộng     :  7.600.000 đ

 

2/ Báo cáo của phân xưởng sản xuất nhóm sản phẩm X: Nhập kho 1.000 SP.X1, 800 SP.X2 và 1.000 SP.X3. Còn 1 số sản phẩm X dở dang cuối tháng phòng kế toán xác định giá trị là 196.700 đ

3/ Tài liệu bổ sung :

     - Trích sổ hạch toán chi phí tháng trước : chi phí dở dang cuối tháng trước của nhóm SP.X là 500.000 đ

     - Trích kế hoạch giá thành đơn vị SP theo khoản mục đã được duyệt :

Khoản mục SP.X1 SP.X2 SP.X3
- NVL   trực tiếp 2160  1.630 1.790
 - Nhân   công trực tiếp  790   330  560   
 - Chi phí   SX chung  910 850 840 
Cộng  3.860 2.810 3.190

 

Yêu Cầu : Tính toán và phản ánh vào TK tình hình trên

_______________________________

 

BÀI SỐ 10 : Một Doanh nghiệp sản xuất hàng may sẵn, chi phí sản xuất được tổng hợp theo nhóm sản phẩm như sau :

     * Phân xưởng may I có nhiệm vụ SX quần âu nam có các cỡ 26, 28, 30.

     * Phân xưởng may II có nhiệm vụ SX quần âu nữ có các cỡ 20, 22, 24.

Giá thành kế hoạch các loại quần âu nam và nữ theo các loại cỡ như sau :

  Cỡ   20 Cỡ   22 Cỡ   24 Cỡ   26 Cỡ   28 Cỡ   30
Quần âu nữ  60.000  64.000 68.000      
 Quần âu nam       80.000  82.000 84.000

Trong kỳ có tài liệu kế toán như sau :

1/ Trích khấu hao TSCĐ 23.000.000 đ. Trong đó Phân xưởng I : 12.000.000 đ Phân xưởng II : 6.000.000 đ và bộ phận quản lý DN : 5.000.000 đ.

2/ Xuất NVL để SX 2 nhóm sản phẩm theo giá thực tế 65.000.000 đ. Trong đó để SX quần âu nam 45.000.000 đ, để SX quần âu nữ 20.000.000 đ.

3/ Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ là 97.000.000 đ. Trong đó tiền lương CNSX quần âu nam : 40.000.000 đ; CNSX quần âu nữ : 20.000.000 đ; Nhân viên PX I : 14.000.000 đ; Nhân viên PX II : 7.000.000 đ; CB quản lý doanh nghiệp 16.000.000 đ.

4/ Trích BHXH, BHYT và KPCĐ 19% trên số tiền lương phải trả

5/ Tiền điện phải trả cho Công ty Điện lực 8.000.000 đ được phân bổ cho các bộ phận : PX I : 4.000.000 đ; PX II : 3.000.000 đ; QLDN : 1.000.000 đ.

6/ Tiền thuê nhà phải trả 7.000.000 đ được phân bổ cho các bộ phận : PX I : 4.000.000 đ; PX II : 2.000.000 đ; QLDN : 1.000.000 đ.

7/ Chi phí khác đã chi bằng TGNH 7.910.000 đ được phân bổ cho các bộ phận : PX I : 3.820.000 đ; PX II : 1.090.000 đ; QLDN : 3.000.000 đ.

8/ Trong kỳ đã nhập kho thành phẩm :

   Cỡ   20  Cỡ   22 Cỡ   24 Cỡ   26 Cỡ   28 Cỡ   30
 Quần âu nữ  300 350 400      
Quần âu nam       400 450  500

 

 Cuối kỳ không có sản phẩm dở dang.

 

 Yêu cầu : Định khoản các NVKT phát sinh. Tính giá thành các cỡ quần âu

 

  BÀI SỐ 11 :

- Một Doanh nghiệp có cùng một quy trình sản xuất đồng thời thu được 3 loại sản phẩm chính là A, B và C. Phương pháp tính giá thành là phương pháp hệ số. Trong tháng tại phòng kế toán của DN có tài liệu liên quan đến giá thành như sau :

 

Số dư đầu tháng của TK 154 : 1.625.000 đ. Trong tháng có tình hình sản xuất như sau :

1/ Mua vật liệu đem về sản xuất sản phẩm ngay : vật liệu chính trị giá 6.800.000 đ, vật liệu phụ trị giá 170.000 đ. Tiền chưa thanh toán.

2/ Xuất kho công cụ theo giá thực tế 1.700.000 đ cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất, phân bổ trong 4 tháng kể từ tháng này.

3/ Chi tiền mặt trả lương đợt I cho công nhân viên ở phân xưởng là 8.500.000 trả hóa đơn tiếp khách nhà hàng của phân xưởng là 3.220.000 đ

4/ Cuối tháng tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 17.000.000 cho nhân viên quản lý PX là 6.800.000 đ.

5/ Khấu hao TSCĐ trích trong tháng là 7.140.000 đ, trong đó phân bổ cho bộ phận SX 70%, quản lý DN 30%.

6/ Xuất kho vật liệu theo giá thực tế : vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm 12.750.000 đ ; vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm là 255.000 đ, cho quản lý phân xưởng là 85.000 đ.

7/ Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo đúng chế độ quy định hiện hành.

8/ Tài liệu kiểm kê cuối tháng : Nhập kho 5.000 SP.A; .2.500 SP.B và 1.000 SP.C . Số SPDD còn lại cuối tháng là 400 SP.A; 500 SP.B và 200 SP.C được đánh giá theo phương pháp NVL trực tiếp. Hệ số tính giá thành được quy định cho SP.A là 1; SP.B là 1,2 và SP.C là 1,5

 

Yêu cầu :  

1. Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên cho đến khi nhập kho thành phẩm. Mở sơ đồ các TK chủ yếu

2. Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

_____________________________________

 

  BÀI SỐ 12 :

- Một DN có cơ cấu tổ chức sản xuất như sau :

  -    Hai phân xưởng sản xuất chính :

  +    Phân xưởng I sản xuất sản phẩm A tính giá thành theo phương pháp trực tiếp.

  +    Phân xưởng II sản xuất sản phẩm B1 và B2 phương pháp tính giá thành là pp hệ số.

  -    Hai phân xưởng sản xuất phụ : phân xưởng điện và phân xưởng cung cấp nước.

     Trong kỳ có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm như sau :

  I-    Số dư đầu kỳ của TK 1541 (PX sản xuất chính) :

                 * TK 1541 (PX I) : 48.494.000 đ. Trong đó bao gồm 3 khoản mục    chi phí

                             - Chi phí nguyên VL trực tiếp           : 40.500.000    đ

                             - Chi phí nhân công trực tiếp            :      5.481.000 đ

                             - Chi phí sản xuất chung                   :      2.513.000 đ

                 * TK 1541 (PX II) : 26.559.000 đ. Trong đó bao gồm 3 khoản mục    chi phí :

                             - Chi phí nguyên VL trực tiếp           : 14.800.000    đ

                             - Chi phí nhân công trực tiếp            :      6.284.000 đ

                             - Chi phí sản xuất chung                   :      5.475.000 đ

  II-    Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :

  1/    Mua vật liệu chính theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT 5% dùng    trực tiếp chế tạo sản phẩm ở phân xưởng I là 567.000.000 đ, phân xưởng II là    405.300.000 đ.

  2/    Xuất kho nhiên liệu để sản xuất điện là 56.410.000 đ và sản xuất nước là    70.500.000 đ.

  3/    Tính ra tiền lương phải trả trong kỳ cho các bộ phận như sau :

                 - Công nhân trực tiếp sản xuất ở PX I là 36.000.000 đ, phân    xưởng II là 68.000.000 đ.

                 - Nhân viên quản lý sản xuất ở PX I là 8.000.000 đ, phân xưởng    II là 6.000.000 đ.

                 - Công nhân trực tiếp ở PX điện là 7.000.000 đ, PX nước là    4.000.000 đ.

                 - Nhân viên quản lý ở PX điện là 1.000.000 đ, phân xưởng nước là    2.000.000 đ.

  4/    Trích các khoản theo lương với tỷ lệ 19% tính vào chi phí.

  5/    Trích khấu hao tài sản cố định của PX I là 10.000.000 đ, PX II là 8.800.000    đ, PX điện là 6.000.000 đ và PX nước là 10.375.000 đ.

  6/    Chi phí dịch vụ mua ngoài gồm cả thuế GTGT 10% đã chi bằng TM sử dụng cho PX    I là 5.500.000 đ, PX II là 4.400.000 đ, PX điện 3.300.000 đ và PX nước    4.950.000 đ.

  7/    Phân xưởng điện sản xuất được 143.600 Kwh. Trong đó phục vụ cho PX I là    30.000 Kwh, PX II là 52.000 Kwh, PX nước là 8.600 Kwh, phục vụ quản lý DN là    13.000 Kwh, bán ra ngoài 40.000 Kwh. Cho biết giá thành kế hoạch 1 Kwh địện    là 550 đ

  8/    Phân xưởng nước sản xuất được 155.000 m3 nước sạch. Trong đó phục vụ cho PX    I là 50.000 m3, phân xưởng II là 71.500 m3, PX điện 13.500 m3 và cho quản lý    DN là 20.000 m3. Cho biết giá thành kế hoạch 1 m3 nước là 600 đ

  9/    Phân xưởng sản xuất chính I hoàn thành nhập kho 2.000 sản phẩm A, còn lại    700 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 43% đánh giá theo phương pháp ước    lượng sản phẩm tương đương.

  10/    Phân xưởng sản xuất chính II hoàn thành nhập kho 200 sản phẩm B1 và 1.000    sản phẩm B2, còn lại 40 sản phẩm B1 dở dang mức độ hoàn thành 35% và 200 sản    phẩm B2 dở dang mức độ hoàn thành 65% đánh giá theo phương pháp ước lượng    sản phẩm tương đương. Hệ số quy đổi của sản phẩm B1 là 1 và của sản phẩm B2    là 0,8.

 

  Yêu  cầu : Tính toán và lập định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. Lập bảng    giá thành sản phẩm.

 

 

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán - Dạy lập báo cáo thuế , lập báo cáo tài chính - Dạy làm kế toán thực tế trong doanh nghiệp

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập kế toán máy FAST

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập kế toán thuế tổng hợp Thuế Xuất nhập khẩu , Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế GTGT , Thuế TNDN ... Có hướng dẫn chi tiết

Bài tập kế toán thuế tổng hợp : Thuế GTGT , Thuế TNDN , Thuế XNK

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
4
Tổng số truy cập
5801549
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel