Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

 

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ tới tất cả các bạn học viên 1 số bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế giá trị gia tăng , thuế xuất nhập khẩu có hướng dẫn lời giải . Các bạn lưu ý nhé : Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 2005. Những thay đổi của các chính sách và quy định sau thời điểm này có thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng. Nhưng căn bản và quy trình vẫn là như vậy :

 

BÀI 1

 

 Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X  có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

 

1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.

2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.

3)  Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.

6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

 

B/ Chi phí

- Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

 

C/ Thu nhập khác:

- lãi tiền gửi : 340 triệu đồng

- chuyển nhượng  tài sản: 160 triệu đồng

 

Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005.

-  thuế giá trị gia tăng.

-  Thuế xuất khẩu.

-  Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Biết rằng:

-              Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%

-              Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

-              Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

 

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2)   nhận xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3)  Làm đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)

Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) nhận gia công cho nước ngoài.

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài:

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).

Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).

Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

 

Vậy:

- Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

- Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

       * GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

       * GTGTđ vào = 8.963

GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

-  Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất

• thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác

• doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr)  + 34.000 (tr) = 136.148 (tr)

• chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr)

•  thu nhập khác: 340 +  160 = 500 (tr)

 

Vậy:

 TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

                Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

 

BÀI 2:

- Hãy tính thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau.

1) Bán ra nước ngoài 120.000 sp theo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá FOB.

2)   Bán 150.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ/sp.

3)   Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sp với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sp.

4)  Gia công trực tiếp 400.000 sp theo hợp đồng với 1 cty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sp.

+ tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể  thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.

+ thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu.

                Chuyển nhượng tài sản 200 (tr)

                Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr)

 

Biết rằng:

                Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

                Thuế suất của thuế GTGT 10%.

                Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

                Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

 

1) Bán ra nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr)

Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2)  Bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr)

Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) bán cho cty thương nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr)

Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4)  Gia công cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

 

Vậy:

 - Thuế xuất khẩu phải nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

- Thuế GTGT phải nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.

 * thuế GTGT = 8.000 - 13.173 = -5173

 - Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất.

* thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác

 Doanh thu = 32.568 + 34.500 + 80.000 + 3.200 = 150268 (tr)

Chi phí hợp lý = 102.731 + 1.242 + 4968 = 108.941 (tr).

Thu nhập khác: 200 + 680 = 880 (tr)

-  Thuế TNDN: (150.268 – 108.941 + 880) x 28% = 11.871,96 (tr).

 

BÀI 3:

- Xác định thuế xuất khẩu, thuế GTGT, TNDN phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với các tài liệu - acer4310 -sau:

1) Tình hình sx trong năm: trong năm Dn sx được 40.000 sp (đây là hàng ko chịu thuế TTDB), không có hàng tồn kho.

2) Tình hình tiêu thụ trong  năm:

-  Quý 1: bán cho cty thương mại nội địa 12.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sp.

-  Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000 đ/sp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ/sp.

-  Quý 3: bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000 đ/sp.

- Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000 đ/sp. Xuất cho đại lý 5.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sp.

3) chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:

-     Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ.

-     Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCD thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000.sửa chữa thường TSCD thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ.

-    tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

                + Định mức sản xuất sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

                + Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

-  Khấu hao TSCD: TSCD phục vụ sx ở phân xưởng 160.000.000 đ. TSCD bộ phận quản lý DN: 50.000.000 và TSCD thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.

-  Tiền lương bộ phận quản lý DN: 84.000.000 đ.

- Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.

-  Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.

-  Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT.

-  Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

 

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

-  Thuế GTGT 10%.

-   thuế XK 2%.

-   thuế TTDN 28%.

-   biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ.

-  thu nhập về lãi tiền gửi NH là 3.870.000 đ.

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

 

1) Bán cho cty thương mại trong nước.

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr)

T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) Trực tiếp xuất khẩu:

                Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr)

                XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr)

XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) Trực tiếp xuất khẩu:

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr)

XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr)

GTGT:  4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

 

VẬY:

- Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

- Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT đầu ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

* Thuế GTGT đầu vào = 84.500.000

Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

- thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập

* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) =  1.827 (tr)

(*) Chi phí cho 40.000 sp:

(.)  846.000.000 + 6.000.000 + (0,8/250 x 40.000) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 (tr).

(*) Chi phí cho 33.000 sp tiêu  thụ:

(.) [(1.266/40.000) x 33.000] + 3.200.000 + 50.000.000 + 12.000.000 + 84.000.000 + (10.000 x o,001) + (184 x 5%) + 20,94 = 1.233,79 (tr)

(*) thu nhập khác.

(.) 3,87 (tr)

Vậy: thuế TNDN phải nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

 

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập kế toán giá thành sản phẩm

Bài tập kế toán máy FAST

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập kế toán thuế tổng hợp Thuế Xuất nhập khẩu , Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế GTGT , Thuế TNDN ... Có hướng dẫn chi tiết

Bài tập kế toán thuế tổng hợp : Thuế GTGT , Thuế TNDN , Thuế XNK

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
11
Tổng số truy cập
5620538
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel